e-rekrutacja

Wypełnij formularz w celu rejestracji
będzie możliwość jego odzyskania w przypadku zgubienia/zapomnienia

Dane rodziców:

Dane opiekunów:

(należy wypełnić w przypadku kiedy dziecko nie jest wychowywane przez rodzica/ów)

Adres zameldowania (z dowodu osobistego):

Adres zamieszkania (wypełnić jeśli jest inny niż adres zameldowania):


Upoważniam do odbierania ze szkoły mojego dziecka nastepujące osoby:

Dane dziecka/dzieci:

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb przyjęcia i prowadzenia dziecka w szkole, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (DzU nr 133, poz. 883). Ponadto oświadczam, że wszystkie podane w formularzu informacje są zgodne z prawdą i jestem odpowiedzialny za jakiekolwiek pomyłki popełnione podczas wypełniania formularza. Zobowiązuję się także informować szkołę o wszelkich zmianach w podanych powyżej informacjach. Po wysłaniu karty zwrotnie na podany e-mail w przeciągu 24 godzin zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia dziecka z linkiem aktywacyjnym. W sytuacji braku otrzymania tego potwierdzenia prosimy o kontakt telefoniczny.
* - pola wymagane